Kilka słów o egzaminie maturalnym…

W naszym liceum tradycja reprezentowana jest przede wszystkim przez grupę przedmiotów humanistycznych: historięwiedzę o społeczeństwie i historię sztuki czy jej pochodne.

Przedmioty te służą przygotowaniu uczniów do studiowania nauk filologicznych, humanistycznych, społecznych, prawniczych, pedagogicznych, kulturoznawczych i artystycznych.

Wymienione przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym w dwóch klasach o nachyleniu humanistycznym:

  • Klasie humanistyczno-lingwistycznej (historia)
  • Klasie prawniczo-ekonomicznej (historia, wiedza o społeczeństwie)

W obydwu klasach uczniowie mają także zajęcia z dodatkowego przedmiotu: wiedza o sztuce, w ramach którego mogą zdobywają wiedzę z zakresu historii sztuki, która pomaga im także lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego czy historii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, organizujemy zajęcia fakultatywne, przygotowujące do egzaminu maturalnego z historiiwiedzy o społeczeństwie oraz historii sztuki.

Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez uczniów z tych przedmiotów, stają się przepustką na wymarzone studia. Każdego roku wielu uczniów zdaje egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie, ale także kilku uczniów decyduje się na wybór historii sztuki. Wyniki jakie osiągają nasi uczniowie od wielu lat sytuują nas w gronie najlepszych liceów krakowskich.

Tradycja jest rozumem całego narodu przesianym z jednego wieku w drugi.

~Ricarda Huch

Realizacja zainteresowań

Nauczyciele naszego liceum prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy pragną rozwijać  swoje zainteresowania, lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego oraz olimpiad i konkursów lub po prostu chcą pogłębić swoje wykształcenie ogólne.

Szczególne miejsce zajmują tu zajęcia organizowane w ramach koła historii sztuki. Przedstawiane są tu zagadnienia tematyczne z dziejów sztuki, uczniowie poznają terminologię i pojęcia plastyczne, ćwiczą umiejętność przeprowadzania formalnej analizy dzieła sztuki. Zajęcia ćwiczeniowe czasami odbywają się w muzeum, aby „doświadczyć dzieła na żywo”. Uczniowie, w ramach tych zajęć, przygotowują się także do egzaminu maturalnego z historii sztuki, który jest dla nich przepustką zarówno na kierunki artystyczne jak i na studia na kierunku architektura.

Tradycja to także wychowanie do patriotyzmu. Nasi uczniowie mają okazję współtworzyć spektakle ku czci ważnych wydarzeń historycznych, stojące zawsze na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Konkursy

Pod kierunkiem swoich nauczycieli, nasi uczniowie przygotowują się biorą udział w następujących olimpiadach i konkursów przedmiotowych:

Są to konkursy, których zakres materiału znacznie wykracza poza program nauczania liceum.

Naszym uczniom udaje się uzyskać tytuły finalistów i laureatów tych olimpiad, a także indeksy wyższych uczelni.

Wykłady i warsztaty

Aby urozmaicić nauczanie przedmiotów od kilku lat nawiązujemy kontakty z różnymi instytucjami, które owocują spotkaniami i wykładami  mającymi  na celu popularyzację szeroko pojętej humanistyki.

  • Wykłady z historii w ramach projektu „Zaproś wykładowcę” organizowanego przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Warsztaty edukacyjno-prawne organizowane pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Warsztaty w ramach projektu „Lekcje z Temidą”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży.
  • Udział w rozprawach Sądu Rejonowego w Krakowie – zakończone rozmową z sędzią oraz symulacją rozprawy, podczas której uczniowie maję okazję wcielić się w rolę sędziego, prokuratora czy adwokata.

Inne działania

Nauczyciele starają się urozmaicić i ożywić lekcje przedmiotów, których nauczają. W poprzednich latach udało się organizować wyjścia do muzeów, galerii, wycieczki do Sejmu w Warszawie, czy bardzo udany pobyt w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dodatkowo młodzi adepci sztuki mogą zaprezentować na wystawach, na forum szkoły swoją twórczość artystyczną w dziedzinach takich jak: fotografia, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa.