13 maja - 4 lipca

do godz. 14:00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie,

21 czerwca - 4 lipca

do godz. 14:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

11 lipca

do godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

11 lipca - 15 lipca

do godz. 14:00

 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

16 lipca

do godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zasady i terminy rekrutacji

Kontakt

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu:


Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail: