Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu 12 648 04 89. Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail rekrutacja@salezjanie.com

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Wniosek do szkoły ponadpodstawowej składa się za pośrednictwem strony krakow.e-omikron.pl, która obsługuje rekrutację do szkół na terenie miasta Krakowa. Rejestracji dokonujemy samodzielnie przy pomocy numeru PESEL.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą dostępne na ww. stronie od 13 maja 2024 roku.
Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r.

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów, które są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście jest dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów. Wspomniane kryteria to:
 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dokumenty można dostarczyć do szkoły w wersji elektronicznej.

Ponadto do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – w terminie od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – w terminie od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.
Ile klas/szkół mogę wybrać?
We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, a w nich dowolną liczbę oddziałów klas pierwszych. Wybór większej liczby szkół i oddziałów, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów powinna być zgodna z preferencjami kandydata, należy na pierwszym miejscu wskazać oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.
Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?
Tak, można złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej lub szkoły w innej miejscowości obsługiwanej przez inny system rekrutacji elektronicznej. W takiej sytuacji uczeń może dostać się do więcej niż jednej szkoły. Decyzję o wyborze szkoły podejmie w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów do wybranej szkoły.
W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?
Rejestracja do systemu rekrutacji elektronicznej Omikron dla wszystkich kandydatów będzie odbywać się z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.
W jaki sposób działa system rekrutacyjny?
W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał. Kandydat, który uzyskał więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Przykład:

Kandydat 1
 1. Oddział A w szkole nr 1 - zbyt mała liczba punktów
 2. Oddział B w szkole nr 2 - zbyt mała liczba punktów
 3. Oddział C w szkole nr 3 - 150 punktów
Kandydat 2
 1. Oddział C w szkole nr 3 - 140 punktów
W pierwszej kolejności do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 jest brany pod uwagę kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, a nie kandydat 2, który oddział C w szkole nr 3 wybrał na pierwszym miejscu. Podsumowując, nie ma możliwości, aby ucznia nie było na liście w danym oddziale, a na tej samej liście znalazł się inny kandydat, który miał mniejszą liczbę punktów tylko dlatego, że dany oddział wskazał na wyższej pozycji we wniosku.
Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
  • wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
  • wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
  • wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;
 2. świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
   • celujący - 18 punktów,
   • bardzo dobry - 17 punktów,
   • dobry - 14 punktów,
   • dostateczny - 8 punktów,
   • dopuszczający - 2 punkty.
  • świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
  • wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
  • inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne do naszego liceum możesz wejść na stronę kalkulator.salezjanie.com/
Za jakie konkursy można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji?
Zasady przeliczania punktów określa szczegółowo § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Ile punktów przyznaje się za dany konkurs?
Liczbę punktów możliwych do osiągnięcia za poszczególne konkursy w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W jaki sposób ogłaszane są wyniki rekrutacji?
Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych a także, po potwierdzeniu woli podjęcia nauki, osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz publikuje na stronie internetowej szkoły.

Kandydat może także sprawdzić do jakiego oddziału został zakwalifikowany po zalogowaniu się na swoje konto na stronie obsługującej system rekrutacji elektronicznej.
Co w sytuacji, gdy nie zostanę zakwalifikowana/y do żadnej ze szkół?
Jeśli w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej ze szkół, będzie mógł ubiegać się ponownie o przyjęcie do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.

Lista takich szkół zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz będzie dostępna na stronie obsługującej rekrutację do szkół. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 17 lipca 2024 do 2 sierpnia 2024 roku.

Pytania dotyczące naszego liceum

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej szkoły. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
1Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.
Rekrutacja odbywa się przez stronę krakow.e-omikron.pl/

Aby łatwiej znaleźć nasze liceum należy w wyszukiwarce wybrać:
Powiat: miasto Kraków;
Dzielnica – miasto Kraków: XV Mistrzejowice.
2Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.
3Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?
Nie, nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 a kończą najpóźniej o godzinie 16:00.

Tutaj możesz zobaczyć aktualny plan lekcji.
4Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego liceum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są szara koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje galowe dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu.
5Jakie są progi punktowe do poszczególnych klas?
Progi punktowe nie są ustalane odgórnie w żadnej szkole. Każdego roku progi punktowe są inne i zależą od liczby kandydatów ubiegających się do danej klasy oraz ich wyników.
6Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.
7Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego?
W klasach A i B zarówno język niemiecki jak i język hiszpański będą realizowany od podstaw, natomiast w zwiększonym wymiarze godzin. Kontynuacja nauki jest możliwa w przypadku zebrania się odpowiedniej grupy uczniów. W pozostałych klasach język włoski i język francuski będą realizowane od podstaw, natomiast język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki.
8Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.
9Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu. Uczniowie naszego liceum mieszkają w internatach innych krakowskich szkół. Przygotowaliśmy wykaz internatów i burs znajduje się na stronie: salezjanie.com/internaty-i-bursy/
10Jak dojechać do szkoły?
Do naszego liceum można dojechać:
 • autobusami linii: 159 i 193,
 • tramwajami linii: 21 i 52.
11Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje bufet, obiady gotowane są na miejscu.
12Jakie zajęcia pozalekcyjne szkoła proponuje uczniom?
Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań, zajęciach przygotowujących do uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych, zajęciach sportowych, a w klasie czwartej w fakultetach przygotowujących do egzaminu maturalnego.
13Czy w szkoła organizuje wymiany międzynarodowe lub wyjazdy zagraniczne?
Tak, szkoła bierze udział w wymianach międzynarodowych ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii i Francji. Uczniowie uczestniczą także w kursach językowych w Hiszpanii, Niemczech i na Malcie. Ponadto szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne dla uczniów.
14Jakie są największe atuty szkoły?
Atmosfera panująca w szkole, wysoki poziom nauczania, profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna, bogata dodatkowa oferta zajęć: warsztaty i wykłady w ramach współpracy z uczelniami wyższymi: AGH, UJ, PK, UEK, wymiany międzynarodowe, obozy językowe, wyjazdy wakacyjne i feryjne, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych, zajęcia pozalekcyjne. Bardzo dobrze wyposażone pracownie, w tym dwie zupełnie nowe pracownie informatyczne.

Kontakt

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu:


Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail: