Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu 12 648 04 89. Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail rekrutacja@salezjanie.com

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Wniosek do szkoły ponadpodstawowej składa się za pośrednictwem strony krakow.e-omikron.pl, która obsługuje rekrutację do szkół na terenie miasta Krakowa. Rejestracji dokonujemy samodzielnie przy pomocy numeru PESEL.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą dostępne na tej stronie od 17 maja 2021 roku.
Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021.
Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów, które są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście jest dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów. Wspomniane kryteria to:
 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Dokumenty można dostarczyć do szkoły w wersji elektronicznej.

Ponadto do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – w terminie od 25 czerwca do 14 lipca,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – w terminie od 25 czerwca do 14 lipca.


 • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022
Ile klas/szkół mogę wybrać?
We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, a w nich dowolną liczbę oddziałów klas pierwszych. Wybór większej liczby szkół i oddziałów, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów powinna być zgodna z preferencjami kandydata, należy na pierwszym miejscu wskazać oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.
Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?
Tak, można złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej lub szkoły w innej miejscowości obsługiwanej przez inny system rekrutacji elektronicznej. W takiej sytuacji uczeń może dostać się do więcej niż jednej szkoły. Decyzję o wyborze szkoły podejmie w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów do wybranej szkoły.
W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?
Rejestracja do systemu rekrutacji elektronicznej Omikron dla wszystkich kandydatów będzie odbywać się z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.
W jaki sposób działa system rekrutacyjny?
W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał. Kandydat, który uzyskał więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Przykład:

Kandydat 1
 1. Oddział A w szkole nr 1 - zbyt mała liczba punktów
 2. Oddział B w szkole nr 2 - zbyt mała liczba punktów
 3. Oddział C w szkole nr 3 - 150 punktów
Kandydat 2
 1. Oddział C w szkole nr 3 - 140 punktów
W pierwszej kolejności do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 jest brany pod uwagę kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, a nie kandydat 2, który oddział C w szkole nr 3 wybrał na pierwszym miejscu. Podsumowując, nie ma możliwości, aby ucznia nie było na liście w danym oddziale, a na tej samej liście znalazł się inny kandydat, który miał mniejszą liczbę punktów tylko dlatego, że dany oddział wskazał na wyższej pozycji we wniosku.
Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
  • wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
  • wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
  • wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;
 2. świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
   • celujący - 18 punktów
   • bardzo dobry - 18 punktów
   • dobry - 18 punktów
   • dostateczny - 18 punktów
   • dopuszczający - 18 punktów
  • świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
  • wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
  • inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne do naszego liceum możesz wejść na stronę http://www.kalkulator.salezjanie.com/
Czy w tym roku będzie druga rekrutacja? Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły?
Tak, w bieżącym roku zostały wyznaczone terminy rekrutacji uzupełniającej. Szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą przyjmować kandydatów po zakończeniu pierwszej rekrutacji. Warto śledzić na bieżąco informacje podawane przez szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022

Pytania dotyczące naszego liceum

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej szkoły. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
1Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.
Rekrutacja odbywa się przez stronę krakow.e-omikron.pl/

Aby łatwiej znaleźć nasze liceum należy w wyszukiwarce wybrać:
Powiat: miasto Kraków;
Dzielnica – miasto Kraków: XV Mistrzejowice.
2Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.
3Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?
Nie, nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 a kończą najpóźniej o godzinie 16:00. Tutaj możesz zobaczyć aktualny plan lekcji.
4Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego liceum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są szara koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje galowe dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.
5Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.
6Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego, którego uczyłam/em się w szkole podstawowej?
W klasie A – humanistyczno-lingwistycznej język niemiecki będzie kontynuacją nauki po szkole podstawowej, natomiast język hiszpański będzie realizowany od podstaw. W pozostałych klasach język włoski i język francuski będą realizowane od podstaw, natomiast język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki.
7Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.
8Jak dojechać do szkoły?
Do naszego liceum można dojechać:
 • autobusami linii: 159, 163 i 193,
 • tramwajami linii: 21 i 52.
9Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu. Uczniowie naszego liceum mieszkają w internatach innych krakowskich szkół. Przygotowaliśmy wykaz internatów i burs znajduje się na stronie: salezjanie.com/internaty-i-bursy/
10Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje bufet, obiady gotowane są na miejscu.
11Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.
12Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?
Dzień otwarty szkoły odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 roku w formie online. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły podczas dyżuru rekrutacyjnego. Dyżur rekrutacyjny odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00. Szczegóły https://salezjanie.com/dyzur-rekrutacyjny/ Zachęcamy także do śledzenia naszej szkolnej strony internetowej oraz profilu na facebooku: www.facebook.com/liceum.salezjanskie.krakow/ Budynek szkoły, sale lekcyjne i inne pomieszczenia można zobaczyć wybierając się na wirtualny spacer po szkole. Zachęcamy do obejrzenia, przygotowanego przez naszych uczniów, filmu z jednego z dni otwartych szkoły, który znajduje się tutaj.

O rekrutacji

Kontakt

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu:


Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail: