Oddział A, w tym:

A1

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polskihistoria i język angielski,

 • język niemiecki (od podstaw) realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 3 godziny w cyklu nauczania,

 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub drugi język obcy.

A2

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polskihistoria i język angielski,

 • język hiszpański (od podstaw) realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 3 godziny w cyklu nauczania,

 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub drugi język obcy.

Warto wiedzieć, że:

 • język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych,

 • uczniowie tej klasy mają dodatkową godzinę matematyki w celu dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:

 • filologiczne: filologia polska, filologia angielska, germanistyka, iberystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting,

 • humanistyczne: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,

 • społeczne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, europeistyka,

 • prawnicze: prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo własności intelektualnej i nowych mediów,

 • pedagogiczne: pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja, logopedia,

 • kulturoznawcze: kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, etnologia i antropologia, komparystyka literacko-kulturowa.

Zobacz jak rozwijamy zainteresowania naszych uczniów z przedmiotów humanistycznych.

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

Pozostałe klasy pierwsze